זמנית לא ניתן לבצע רכישות באתר !
Asset 3

תקנון השימוש והפעילות באתר

1 .אתר האינטרנט perfumeuniverse.co.il (להלן: “האתר“) מופעל על ידי י.מ ,ע.פ 308414085 (להלן: “המפעיל“), משמש כחנות מקוונת לממכר מוצרים שונים ללקוחות במדינת ישראל, באמצעות האינטרנט.

2.באתר  יתכן ונמכרים גם מוצרים מסוג “מוצרים באספקה נפרדת” (כהגדרתם בסעיף 26 להלן), בהתאם לתנאים האמורים להלן. בסעיף שיוחד לכך, כמו גם יתר ההוראות שבתקנון זה, בשינויים המתחייבים.

3.הוראות התקנון חלות ביחס לשימוש על ידי משתמש באתר (להלן: “הלקוח“) ועל כל הזמנה שתתבצע באתר.

4.עצם השימוש באתר מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה.

5.התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

6.התקנון מנוסח בלשון יחיד ובלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות ואולם הוא מתייחס לכל המינים ולרבים.

7.השימוש באתר מהווה הסכמה של הלקוח להוראות תקנון זה, כפי שיהיו מעת לעת, ולפעולתו לפיו.

8.למפעיל שמורה זכות שלא לאפשר כניסה לאתר ופעולה בו לכל שיפר את התקנון או מי מהוראותיו ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי חוקי בו.

 1. המפעיל רשאי בכל עת לשנות ו/או לעדכן ו/או להחליף כל הוראה בתקנון, כפי שתראה לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שתחול עליו חובת התראה ו/או הסבר ו/או נימוק.
 2. הלקוח רשאי לפנות בכל עת לחברה בכל שאלה או טענה או הערה או הארה באמצעות כתובת הדוא”ל perfumeuniverseil@gmail.com
 3. הגלישה באתר ורכישת מוצרים בו נועדה אך ורק למטרות פרטיות ואישיות.
 4. ב   כל לקוח המזמין באתר או דרך הזמנה טלפונית יהיה האחראי הבלעדי לשימוש במוצר שנרכש באמצעות האתר
 5. ג   "המפעיל" לא יהיה  אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר ככל שיהיה, עקיף, או תוצאתי . שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון, ותהא עילת תביעה אשר תהא, לרבות כל ההפסדים  הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ומקרה שהוא.
 6. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש במי מתכני האתר לאיזו מטרה שהינה מעבר לגלישה בו ורכישת מוצרים בו, אלא אם ניתן לכך אישור החברה, מראש ובכתב. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 7. מובהר, כי מחירי המוצרים הנמכרים באתר וכל מבצע או הנחה הניתנים בהם תקפים לרכישה באתר ולא בחנויות המפעיל,
 8. למפעיל הזכות להגביל את מספר המוצרים הנרכשים באתר בעסקה אחת ו/או את מספר המוצרים הנמכרים בזמן נתון ללקוח ספציפי, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 9. למפעיל הזכות לבטל כל עסקה שנעשתה באתר, העומדת בניגוד למי מהוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
 10. למפעיל הזכות לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו, לשיטת המפעיל, את התקנון ו/או הוראות כל דין.
 11. באשר לכל אחד מן המוצרים המוצעים למכירה באתר יוצג בדף מיוחד שמו המסחרי של היצרן, מחיר המוצר, מפרט המוצר, כמו גם המועד הצפוי לקבלת המוצר על ידיההלקוח ותנאי תשלום.
 12. קודם ביצוע רכישה באתר, יהא על הלקוח להירשם לאתר ולצורך זה, בין היתר, ימסור הלקוח מידע מדויק ואמיתי.
 13. תשלום באתר ייעשה אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי תקפים שהונפק כדין על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, על ידי המורשה לעשות בהם שימוש, לפי הוראות כל הדין, המכובדים באתר. 
 14. בעת ביצוע הזמנה באתר, יפנה המפעיל לאישור ההזמנה על ידי חברת האשראי הרלבנטית, וככל שיתקבל אישור חברת האשראי תישלח ללקוח הודעת דואר האלקטרוני על דבר ביצוע הרכישה. לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי הרלבנטית, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 15. ככל שהלקוח יאשר קבלת מידע ו/או עדכון ו/או פרסומת כהגדרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, נתונה לו הזכות לחזור בו מן הסכמתו באמצעות הודעה לחברה.
 16. היה ובאתר יופיעו קישורים לאיזה אתרים אחרים, הרי שאין בכך להוות אישוש או לקיחת אחריות לאיזה תוכן המופיע באתרים אלה ולחברה לא תהא איזה אחריות לאיזה נזק, מכל מין וסוג, שיגרם ללקוח, לרבות מי מטעמו, או מאן דהוא בשל הסתמכותו על איזה מידע שמופיע באתרים כאמור.
 17. אספקת מוצרים הנרכשים באתר מוגבלת לשטחה של מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון, המצויים בשליטה ביטחונית מלאה של מדינת ישראל. לחברה הזכות לקבוע אזורים או יישובים, אליהם לא יסופקו מוצרים.
 18. אספקת מוצר ליישוב נתון יכול ותחייב עלות משלוח שונה מאספקת מוצר לישוב אחר.
 19. המפעיל אינו אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו הסבירה ו/או לעיכובים שמקורם בלקוח ו/או בשל נסיבות כגון מצב חירום, מלחמה וסגר. הלקוח לא יראה בעיכוב בשל מי מאלה כהפרת התחייבות המפעיל לאספקת המוצר ו/או כאיחור באספקה.
 20. ככל והלקוח לא יהא זמין טלפונית במועד ובטווח השעות לביצוע האספקה, יסופק המוצר לסניף המפעיל הקרוב ביותר למקום מגוריו ובד בבד תשלח ללקוח הודעה על כך על ידי המפעיל
 21. למפעיל הזכות לדרוש לעיין בכל מסמך סביר שיאשש את זהות המזמין בעת האספקה או את קרבתו של האדם שיקבל את המוצר עבור הלקוח.
 22. ביטול הזמנה שבוצעה באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) וכל דין שהוצא מכוחו.
 23. ניתן לבטל הזמנה עד לחלוף 15 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר מביניהם.
 24. ב  החזרת מוצר תעשה בתנאי שהמוצר לא נפתח ואריזת הצלופן לא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש . על הלקוח לשלוח עצמאית או לשלם לחברת המשלוחים של המפעיל על שילוח חזרה למפעיל

.

 1. זכות ביטול אינה תקפה, בין היתר, בנוגע מוצרים ביטול הזמנה קודם משלוח המוצרים שצוינו בה לא יהא תקף, אלא אם הודעת החברה המאשרת את הביטול, וככל והמוצרים טרם נשלחו ללקוח:
 2. ככל וההזמנה מצויה במשלוח ללקוח היא תהא ניתנת לביטול בכפוף להודעת ביטול מצד הלקוח ואישור החברה לכך, באמצעות נציג מטעמה ייצור קשר עם הלקוח על מנת להמשיך את הליך הביטול.
 3. ביטול הזמנה שכבר סופקה ללקוח הינה אפשרית בכפוף לכך שהמוצר או המוצרים הינם כאלה שהזמנתם ניתנת לביטול.
 4. היה והביטול נעוץ בפגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של ההזמנה בידי המפעיל : (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני perfumeuniverseil@gmail.com , וכל זאת, בכל מקרה, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד המצאת המוצר. זיכוי ישולם ללקוח בתוך 14 ימים ממועד הביטול שאושר על ידי החברה, בכפוף להשבת המוצר לידי המפעיל, לכתובת עליה תורה, וככל שהמוצר סופק באמצעות שליח, באמצעות איסופו מן הכתובת בו המוצר סופק, ולא ייגבו מן הלקוח דמי ביטול כלשהם.
 5. ביטול ההזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת החשבונית או פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 6. ככל וביטול ההזמנה ייעשה שלא בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקה במועד או הפרה אחרת של ההזמנה על ידי המפעיל, וההזמנה ניתנת לביטול, ייעשה הביטול לא יאוחר מתום 30 ימים מיום אספקת המוצר ובכפוף להשבתו לחברה, יזוכה הלקוח בתוך 14 ימים ממועד הבקשה לביטול ההזמנה. החזרת המוצר תיעשה אל המפעיל או באמצעות שליח מטעם המפעיל, על חשבון הלקוח, ובדמי ביטול, לפי תעריפי החברה ובכפוף להוראות כל דין, כאשר נכון למועד זה תעריף החברה הינו בס, 19.90 ₪ לכל הזמנה.
 7. ביטול הזמנה כאמור בסעיף 47 לעיל יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.

37.היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל מן המלאי ו/או כי לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעה אחרת על דבר ביטול ההזמנה ובדבר השבת כספו של הלקוח, ככל שנגבה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך מן החברה. לחילופין, לא תאושר ההזמנה באתר.

38.כל מידע שימסור הלקוח בעת רישום באתר ו/או ביצוע הזמנה יישמרו במאגר המידע שינהל המפעיל

39.למפעיל  הזכות לאגור מידע בדבר הרגלי הרכישה של הלקוח, סוגי מוצרים שנרכשו על ידו וכיוצא באלה נתונים ומידעים, למעט פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. השימוש בנתונים ייעשה לפי הוראות כל דין. המפעיל לא יעביר את המידעים והנתונים לצד שלישי ויעשה בהם שימוש עצמי בלבד, למעט במקרה של רכישת מוצר באספקה נפרדת ולצורך שילוח המוצרים במקרה של מכירת מוצרים על ידי המפעיל, צו שיפוטי המורה לעשות כן, הליך משפטי בין הלקוח להמפעיל והוראות כל רשות מרשויות המדינה ובכל מקרה בו תחול חובה מוסרית או אחרת על המפעיל

 1. האחריות לטיבו של מוצר הנמכר על יד החברה חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר ולא על החברה, אשר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מאן דהוא בשל השימוש במוצר
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, הינן בידי המפעיל, ובידיו בלבד. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה או תוכן או מידע או תרגום באתר, אלא אם ניתן לכך אישור המפעיל, מראש ובכתב, וככל שיינתן אישור, בכפוף לתנאיו.
 3. כל מחלוקת שתתגלה בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין המפעיל ו/או מי מטעמו הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של מדינת ישראל, ובהם בלבד, ולפי חוקי מדינת ישראל.
 4. כל הבשמים באתר הינם מקוריים אשר מיובאים בייבוא מקביל.